Общо събрание за 2020 година

Редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев Бряг Холдинг“ АД – 23.07.2020 г. от 11.00 часа

 1. Дневен ред
 2. Доклад на СД за дейността на „Слънчев бряг холдинг” АД за 2019 г.
 3. Доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2019 г.
 4. Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.
 5. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.
 6. Доклад относно одита на годишния финансов отчет за 2019 г.
 7. Доклад относно одита на консолидирания финансов отчет за 2019 г.
 8. Протокол от заседанието на Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД
 9. ДЗ по точки 1-10 от дневния ред
 10. Пълномощни – образец
 11. Доклад на Одитния комитет за 2019 г.
 12. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на СД и Одитния комитет
 13. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

 

Редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев Бряг Холдинг“ АД – 08.07.2020 г. от 11.00 часа

 1. Дневен ред
 2. Доклад на СД за дейността на „Слънчев бряг холдинг” АД за 2020 г.
 3. Доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2020 г.
 4. Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.
 5. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.
 6. Доклад относно одита на годишния финансов отчет за 2020 г.
 7. Доклад относно одита на консолидирания финансов отчет за 2020 г.
 8. Протокол от заседанието на Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД
 9. ДЗ по точки 1-10 от дневния ред
 10. Пълномощни – образец
 11. Доклад на Одитния комитет за 2020г.
 12. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на СД и Одитния комитет
 13. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.
Към началото