Общо събрание за 2023 година

Редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев Бряг Холдинг“ АД – 16.06.2023 г. от 11.00 часа

  1. Дневен ред
  2. Доклад на СД за дейността на „Слънчев бряг холдинг” АД за 2022 г.
  3. Доклад на СД за дейността на консолидираната група за 2022 г.
  4. Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.
  5. Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.
  6. Доклад относно одита на годишния финансов отчет за 2022 г.
  7. Доклад относно одита на консолидирания финансов отчет за 2022 г.
  8. Протокол от заседанието на Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД
  9. ДЗ по точки 1-9 от дневния ред
  10. Пълномощни – образец
  11. Доклад на Одитния комитет за 2022г.
  12. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на СД и Одитния комитет
  13. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.
  14. Протокол от редовното общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг холдинг“ АД от 16.06.2023 г.;

  15. Списък на регистрираните акционери от 16.06.2023 г.;

  16. Уведомление до КФН и БФБ-София по чл. 117, ал 2 ЗППЦК;

  17. Пълномощно „Елит трейдинг България “ ЕООД.

  18. Пълномощно „ Импетус “ ЕООД.

  19. Пълномощно физическо лице.

Към началото