За нас

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОГРАМА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА “СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ” АД

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  1. Обща информация за дружеството

“Слънчев Бряг Холдинг” АД е публично акционерно дружество, регистрирано от Бургаски Окръжен Съд  по фирмено дело  № 3426 от 1996 година.

Дружеството е учредено през 1996 година като  Приватизационен фонд “Слънчев бряг приватинвест” АД.  През 1998 г. на основание  параграф  4  от   Преходните и заключителните разпоредби  на Закона за приватизационните  фондове  дружеството е преуредило дейността си като  холдинг  по  Търговския закон  с решение на Общото събрание на акционерите и става „Слънчев бряг холдинг” АД.

Държава: България

Седалище: к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс Лазур;

Адрес на управление: к.к.Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас, комплекс Лазур;

Офис: 8000  Бургас, ул. П.Каравелов № 22

Адрес за кореспонденция: 8000  Бургас, ул. П.Каравелов № 22

Телефон: 056  820085

Електронен адрес: sbhold@b-trust.org

Електронна страница в Интернет: www.sbhold.eu

2. Капитал и акции

Капиталът е разпределен в 386,538  броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1  (един) лев за една акция.

Дружеството не е издавало облигации.

Емитираните от дружеството акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.  Дружеството не е издавало акции от различни класове.

Акциите на „Слънчев бряг холдинг” АД се търгуват на  Алтернативния  пазар BaSE.

3. Основните инвестиции

Основните инвестиции на “Слънчев бряг холдинг”АД представляват акционерни участия в дъщерни дружества и инвестиции в други предприятия извън икономическата група. Инвестиционният порфейл на “Слънчев бряг холдинг” АД включва участие в капиталите на следните дружества:

а) “Слънчев бряг” АД – гр. Несебър

Þ  “Слънчев  бряг  холдинг” АД притежава  пряко   196 142  акции, или  10,02 %. Чрез  дъщерното си дружество  “Слънчев  бряг туризъм” ЕООД  което притежава  53 990 акции (2,76 %) от “Слънчев бряг”   АД  или контролира общо 250 132 акции (12,78 %) от гласовете в общото събрание на  “Слънчев  бряг”АД.

б) “Водно стопанство Бургас”  АД – гр.Бургас

Þ  “Слънчев  бряг  холдинг” АД притежава  26 400 (двадесет и шест хиляди четиристотин ) акции  от “Водно стопанство-Бургас”  АД  или  15,18 %.

в) “Осветителна техника”  АД – гр. Котел

“Слънчев  бряг  холдинг” АД притежава 3 181 (три хиляди и сто осемдесет  и  една) акции от   “Осветителна техника”  АД, или  7.59 %

г) “Рекорд”  АД – гр. Горна Оряховица

Þ “Слънчев  бряг  холдинг” АД притежава  10 094 (десет хиляди и деветдесет  и  четири) акции  от    “Рекорд”  АД   или  34.00 %.

  1. Директор за връзки с инвеститорите

От възникване на законодателното изискване  длъжността  “Директор за връзки с инвеститорите” изпълнява Стелиана Емил Долчинкова с адрес за кореспонденция : гр. Бургас,   ул.”Петко Каравелов” №22, e-mail:  sbhold@b-trust.org, Телефон:  056  820085.

 

Към началото